Dotace a aktuální výzvy určené firmám

Komplexní činnosti a služby s projekty dotovanými v rámci jednotlivých dotačních programů ve všech fázích realizace projektu.

 

1. Analýza dotačních příležitostí

 • posouzení projektového záměru z hlediska možnosti získání dotace a vyhledání vhodného dotačního titulu
 • přehled vhodných dotačních titulů s vyznačením aktuálních a plánovaných výzev
 • posouzení vhodnosti žadatele v rámci daného dotačního titulu

 

2. Příprava projektu, zpracování a podání žádosti o dotaci (přípravná fáze projektu):

 • zpracování základní projektové analýzy s ohledem na aktuální podmínky zvoleného dotačního programu (resp. konkrétní výzvy) a s ohledem na možnosti a potřeby investora
 • zpracování harmonogramu akce s vyznačením klíčových momentů
 • zpracování finanční analýzy akce s promítnutím finančních možností investora, cash-flow projektu, základní možnosti financování
 • vypracování energetických zhodnocení (energetický posudek, ekologická studie apod.) dle podmínek konkrétního dotačního programu (resp. výzvy)
 • vypracování Studie proveditelnosti dle podmínek konkrétního dotačního programu
 • vypracování projektové dokumentace, rozpočtových nákladů dle podmínek konkrétního dotačního programu (resp. výzvy)
 • provedení inženýrské činnosti v pozemním stavitelství
 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování všech příloh k žádosti o dotaci
 • vyřízení podání žádosti o dotaci

 

3. Dotační management (realizační fáze projektu):

 • zajištění potřebných kroků k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
 • zajištění komunikace s poskytovatelem dotace a dalšími institucemi
 • provedení výběrového řízení na generálního dodavatele
 • provedení výběrového řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP
 • kompletní administrace projektu
 • spolupráce při organizaci a řízení projektu
 • zajištění kontroly a realizace opatření v souvislosti se splněním podmínek dotace (způsobilé náklady, kontrola čerpání dotace, harmonogram, monitorovací ukazatele, naplnění cílů projektu)
 • zpracování průběžných a závěrečné monitorovací zprávy
 • spolupráce na vyúčtování projektu a zpracování žádosti o platbu

 

4. Udržitelnost projektu (provozní fáze projektu):

 • poradenství a konzultační činnost v oblasti zajištění udržitelnosti projektu
 • zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu
 • kontrola udržitelnosti projektu a navrhování opatření v případě problémů se zajištěním udržitelnosti projektu

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů