Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje III. výzvu IV. prodloužení programu Rozvoj OPPI - 17/08/2015

Dnem 17. srpna 2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu znovu vyhlásilo třetí, po čtvrté prodlouženou časově omezenou výzvu k předkládání projektů v programu podpory ROZVOJ s alokací 2 mld. Kč. Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 17. srpna 2015 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015ve 12:00 hod., nedojde-li k jeho předčasnému ukončení na základě dosažení stanovené výše 2,4 mld. Kč v požadovaných podporách. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven rovněž na 17. srpen 2015 od 12 hod. (tj. plnou žádost lze podat dle připravenosti žadatele ihned po schválení předběžné přijatelnosti projektu), ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 19. říjen 2015 ve 12 hod.

Cílem této poslední výzvy v rámci OPPI je maximálně dočerpat alokaci prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, stanovenou pro tento operační program. Proto tato poslední výzva z OPPI je určena žadatelům, kteří jsou schopni promptně předložit své projekty, u nichž musí garantovat schopnost jejich realizace (včetně plateb dodavatelům za dodané technologie stvrzené výpisem z účtu) nejpozději do 31. 12. 2015 (platby s datem realizace 1. 1. 2016 a později již není možno ze strany poskytovatele dotace uhradit), přičemž žádost o platbu musí být zároveň předložena poskytovateli dotace (prostřednictvím informačního systému ISOP) nejpozději do 15. ledna 2016. Jak uvádí text výzvy, rozhodnutí o poskytnutí dotace budou vydávána jen na připravené projekty garantující výše uvedené termíny (realizace a podání žádosti o platbu), u nichž již proběhla výběrová řízení a byly podepsány příslušné kupní smlouvy (viz níže uvedený doporučený postup), což jsou dva z pohledu času zásadní momenty pro posouzení, že projekt lze stihnout realizovat do konce letošního roku.

K vyvážení rizika tlaku na žadatele realizovat projekt rychle, bez garantované podpory z OPPI (jde o podmínečnou výzvu vázanou na uvolňované finanční zdroje z odstupujících projektů), Řídící orgán OPPI/OP PIK vyjednal s Národním orgánem pro koordinaci možnost podpory všech kvalitních projektů s kladným hodnocením v systému hodnocení dle podmínek programu podpory Rozvoj event. z jiných zdrojů (zejména OP PIK anebo i z prostředků státního rozpočtu) avšak pouze v případě dodržení všech stanovených podmínek pro čerpání (zejména ukončení realizace projektu a jeho proplacení ze strany příjemce dotace vůči jeho dodavatelům nejpozději do 31. 12. 2015 a předložení žádosti o platbu z evropských fondů do 15. 1. 2016, bez možnosti prodloužení); v žádném případě nebude umožněno žádné následné protahování uvedených termínů. Pro případ možné úhrady takovéhoto projektu z prostředků OP PIK (při nedostatku finančních zdrojů v rámci OPPI ve vztahu k danému projektu) bude ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu vyhlášena bezprostředně po jednání Monitorovacího výboru OP PIK (svolávaném na 14. září 2015) speciální výzva programu Technologie/OP PIK s totožnými podmínkami s touto výzvou programu podpory Rozvoj/OPPI, kam by žadatelé o podporu museli svou žádost z Rozvoje souběžně také podat (a tímto dnem podání žádosti by jim nabíhala způsobilost výdajů v programu Technologie, který bude takto otevřen výhradně pro projekty podané již v rámci této poslední výzvy programu Rozvoj/OPPI a výsledky hodnocení projektu včetně výsledků posouzení správnosti provedeného výběrového řízení budou následně jen "překlopeny" do nového informačního systému MS2014+.

Jedná se tak o jedinečnou příležitost zajistit si v krátké době evropské prostředky na připravené projekty nákupů technologického vybavení firem a neoddalovat tak potřebné investice až do příštího roku, kdy bude možno využít nové "klasické" výzvy programu podpory Technologie/OP PIK.

Nedaří se Vám najít co hledáte a máte zájem o bližší informace?

Ochrana osobních údajů